Wyszukiwarka


Nawigacja
Strona Główna
Dodaj zdradę
Artykuły
Kontakt
CZAT (jest 0 zobacz kto)

Ekipa portalu
Test na wierność
Portal w pigułce


Wasze zdrady
Zdradzone przez męża
Zdradzeni przez żony
Zdradzone przez chłopaków
Zdradzeni przez dziewczyny
Zdradzeni w innych związkach
Zdradziłem - zdradziłam
mama/tata zdradza

Pomocne instytucje
Detektywi
Prawnicy
Psycholodzy
Poradnie rodzinne
Dodaj instytucję

Wzory dokumentów
Porady prawne

Zbanowani użytkownicy
Polityka cookies
Postrzeleni kulkami
Użytkowników Online
Gości Online: 49
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 13,201
Najnowszy Użytkownik: malwa91
Ostatnie Artykuły
Potęga przebaczenia
Jak rozwiązać proble...
Dziecko ofiara małże...
Życie po zdradzie
Ból emocjonalny R...
Reklamy...
Rodzicielski plan wychowawczy
Rodzicielski Plan
Wychowawczy©
POROZUMIENIE ROZSTAJĄCYCH SIĘ RODZICÓW
Centrum Mediacji Partners Polska
Warszawa 2009
Rodzicielski plan wychowawczy jest porozumieniem o sposobie
wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z
dziećmi po rozwodzie.
Każda rodzina jest inna i każda znajduje się w innej sytuacji, więc wypracujcie rozwiązania,
które najlepiej pasują do waszej. W Planie znajduje się część poświęcona kwestiom
finansowym, choć nie obejmuje ona wszystkich aspektów związanych z finansowaniem opieki
nad dziećmi. W wielu tego typu sprawach możecie potrzebować pomocy doradcy
finansowego, rzeczoznawcy majątkowego, adwokata czy notariusza.
Plan ma na celu pomóc wam w poczynieniu niezbędnych ustaleń na temat opieki nad dziećmi.
Wraz z ich dorastaniem sytuacja będzie się zmieniać, więc od czasu do czasu będziecie
musieli dokonywać przeglądu i zmiany ustaleń.
W niektórych przypadkach, na przykład tam, gdzie miała miejsce przemoc w rodzinie lub
niebezpieczeństwo wyrządzenia krzywdy dziecku, Plan może nie być odpowiednim
narzędziem. W takiej sytuacji powinniście zwrócić się o pomoc do specjalisty.


WPROWADZENIE
Dzieci:
Powinny czuć, że mają wpływ na decyzje dotyczące ich przyszłości (w zależności od wieku i
stopnia dojrzałości).
Należy pomóc im zachować jak najlepsze relacje i kontakty z obojgiem rodziców.
Powinny być otoczone miłością i troską w sposób stały i przewidywalny.
Służą im stabilne sytuacje i związki r11; w rodzinie, wśród przyjaciół, w szkole itp.
Źle się czują w sytuacjach zmian r11; nawet niewielkich.
Potrzebują jasnych i uczciwych wyjaśnień oraz stosownych do wieku informacji na temat
tego, co się dzieje i dlaczego.
Powinny mieć możliwość wyrażenia swoich poglądów i powinny zostać wysłuchane.
Nie należy jednak zmuszać ich do wyrażania swoich poglądów (na przykład: z którym z
rodziców wolą mieszkać). Nie można też dawać im do zrozumienia, że odpowiedzialność za
jakiekolwiek decyzje spoczywa na nich.
Ich opinie warto wziąć pod uwagę przed podjęciem ostatecznych decyzji. Jeśli decyzja
podejmowana jest wbrew ich woli, należy to przyznać i wyjaśnić powody.
Zwykle chcą utrzymywać kontakt z dalszą rodziną (rodzeństwem, ciociami i wujkami,
dziadkami itd.), a także z przyjaciółmi rodziny.
Chcą wiedzieć, jak utrzymywać kontakt z osobami, na których im zależy; na przykład przez
wizyty, listy, rozmowy telefoniczne, pocztę elektroniczną itp.
Mogą czuć się niepewnie wobec nowych partnerów swoich rodziców, gdy tacy się pojawią.
Nowych partnerów należy im przedstawiać w sposób delikatny.
Spotkania (kontakty) mają być czymś przyjemnym, ale na początku mogą być stresujące dla
każdej ze stron. Warto jednak przy nich wytrwać, bo mogą przynieść korzyść wszystkim.
Dla dzieci korzystne jest, gdy spotkania odbywają się regularnie.
Plan spotkań powinien zostać ustalony jak najszybciej po rozstaniu, separacji czy rozwodzie.
Dla młodszych dzieci lepiej mogą się sprawdzać spotkania krótsze i częstsze.
O ile to możliwe, należy organizować odwiedziny dziecka również na noc. Są one bardzo
potrzebne, by rodzic i dziecko mogli przeżywać razem codzienne czynności.
Jeśli któryś z rodziców nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań dotyczących spotkań, może
to być stresujące dla dziecka i powodować, że poczuje się ono mniej bezpiecznie.
Nie ma takiego jednego rozwiązania, które będzie odpowiadało wszystkim.


GDY ROZMAWIACIE ZE SOBĄ:
Zastanówcie się, kiedy, gdzie i jak często będziecie rozmawiać.
Szanujcie nawzajem swoje poglądy, choćby wydawały wam się dziwne.
Wspierajcie się jako rodzice, np. w kwestii wychowywania czy uczenia dzieci.
Myślcie w kategoriach waszej dalszej odpowiedzialności jako rodziców, a nie jedynie w
kategoriach trudności, jakie przechodził wasz związek.
Starajcie się nie kłócić i nie krytykować wzajemnie w obecności dzieci.
Pamiętajcie, że wszyscy ludzie popełniają błędy i jeśli jakiś temat spowodował kłótnię,
nie znaczy to jeszcze, że macie przestać ze sobą rozmawiać.
GDY ROZMAWIACIE O ZMIANACH Z DZIEĆMI:
Znajdźcie czas, by porozmawiać zarówno z każdym dzieckiem osobno, jak również
razem.
Pokażcie dzieciom, że wspieracie się nawzajem jako rodzice, mimo że nie możecie już
mieszkać razem.
Używajcie takich słów i sposobów rozmowy, aby się wzajemnie nie obwiniać.
Wyjaśnijcie dzieciom swoje plany oraz ich konsekwencje i wysłuchajcie uważnie, co one
na ten temat sądzą.
Wspierajcie dzieci w każdej sytuacji, kiedy tylko można.
Pamiętajcie, że każde dziecko jest inne i będzie reagowało inaczej na wasze rozstanie.

PRZEDE WSZYSTKIM OMÓWCIE WASZE PLANY Z DZIEĆMI I
WYSŁUCHAJCIE TEGO, CO O TYM SĄDZĄ.1
1 Art. 95 § 4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:
''Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni
je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz
uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.''TREŚĆ PLANU WYCHOWAWCZEGO

Miejsce i data: __________________

Rodzice:

Matka __________________ Ojciec _____________________
urodzona __________________ urodzony _____________________
zamieszkała __________________ zamieszkały _____________________
wspólnie ustalają co następuje:

ZASADY GŁÓWNE2

Porozumienie dotyczy dzieci:
Dziecko data urodzenia
Dziecko data urodzenia
Dziecko data urodzenia
WŁADZA RODZICIELSKA3 (o co będą wnioskować rodzice do sądu):2 Art. 58 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
§ 1. ''W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim
dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków
obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie
małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po
rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że
dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.''
3 Art. 58 § 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską
drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę
rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i
jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.''KONTAKTY (w jaki sposób dzieci będą utrzymywać kontakt z obydwojgiem rodziców ;
ogólne zasady):


FINANSE (w jakiej wysokości rodzice będą ponosili koszty utrzymania i wychowania dzieci
ogólne informacje):

KONTAKTY4
Kiedy rodzice się rozstają, kwestie związane z miejscem zamieszkania można rozwiązać na
wiele różnych sposobów. Przedyskutujcie to dokładnie ze sobą i z dziećmi, o ile są
wystarczająco duże i rozumieją, co się dzieje. Nie przerzucajcie na dzieci decyzji, ale
wysłuchajcie ich opinii.
ZASADY OGÓLNE
Gdzie będzie miejsce pobytu5 dzieci?
Kiedy i w jaki sposób (czas i miejsce) dzieci będą przebywać z każdym z was?
z matką


z ojcem

Gdzie będzie miejsce zamieszkania6 dzieci?
Inne ustalenia dotyczące waszych kontaktów z dziećmi

4 Art. 113 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
§ 1. ''Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze
sobą kontaktów.''
§ 2. ''Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania,
zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie
korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji
elektronicznej.''
Art. 1131 § 1. ''Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z
dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę
jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.''
5 Miejsce, w którym dziecko będzie faktycznie przebywać. Można wpisać dwa miejsca, jeśli dziecko będzie
przebywać na przemian u każdego z rodziców.
6 Ponieważ rozwód wiąże się najczęściej ze zmianą miejsca przebywania rodziców, a co za tym idzie dziecka,
sąd w wyroku rozwodowym często określa miejsce zamieszkania dziecka, choćby przebywało ono na przemian
u każdego z rodziców r11; zgodnie z zasadą, iż można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Zgodnie z art. 26
Kodeksu Cywilnego jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne
miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.''
Jeśli zaś dziecko nie przebywa na stałe u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sad
opiekuńczy. Zastosowanie ostatniej reguły będzie dopuszczalne zarówno wtedy, gdy dziecko przebywa
okresowo u każdego z rodziców, jak i wówczas, gdy przebywa stale u osoby trzeciej lub w zastępczym ośrodku
opiekuńczo-wychowawczym.KONTAKTY Z INNYMI OSOBAMI
Ważne jest, aby wasze rozstanie nie skutkowało osłabieniem lub, co gorsza, zerwaniem
kontaktów z innymi osobami, z którymi dzieci mają więź i lubią przebywać. Spróbujcie ustalić
wspólnie, w jaki sposób te kontakty mogą się odbywać. Dzieci powinny mieć również
możliwość poznawania nowych osób z otoczenia rodziców. Wspólnie zdecydujcie, na ile to
możliwe w waszym przypadku.
Czy dziećmi mogą zajmować się osoby trzecie (m.in.: rodzina, nowi partnerzy,
sąsiedzi, znajomi, wynajęci opiekunowie itp.)?
o kto?
o w jakim zakresie?
Inne ustalenia dotyczące kontaktów innych osób z dziećmi
WAKACJE
Wakacje to szczególny czas, w którym możecie spędzić więcej czasu wspólnie z dziećmi, i
jeszcze intensywniej uczestniczyć w ich życiu. Wspólnie ustalcie, jak możecie ten czas
podzielić między siebie, innych bliskich i rówieśników dzieci.
Kiedy i w jaki sposób (czas i miejsce) dzieci będą przebywać z każdym z was w
okresie wakacji?
o z matką

o z ojcem

W jaki sposób każde z rodziców może zabierać dzieci za granicę?
Kto będzie w posiadaniu dowodów osobistych i paszportów dzieci?
Inne ustalenia dotyczące wakacji
ŚWIĘTA

Dzieci lubią obchodzić urodziny, święta religijne i inne szczególne dni na różne sposoby.
Lubią też brać udział, o ile to możliwe, w innych uroczystościach rodzinnych, takich jak śluby,
pogrzeby, rocznice i inne okazje. Ustalcie, w jaki sposób będą nadal brały w nich udział.
Jakie święta i w jaki sposób dzieci będą obchodzić?
Kiedy i w jaki sposób (czas i miejsce) dzieci będą przebywać z każdym z Was w
czasie tych świąt?
z matką

z ojcem

Gdzie dzieci będą przebywać w pozostałych dniach wolnych od szkoły?
Inne ustalenia dotyczące świąt
EDUKACJA
Sprawy związane z edukacją są jednymi z ważniejszych kwestii dotyczących przyszłości dzieci.
To, w jaki sposób będziecie podejmować decyzje związane z tym obszarem życia waszych
dzieci, może mieć decydujący wpływ na ich przyszłość zawodową.
SZKOŁA
W jaki sposób podejmowane będą decyzje dotyczące dalszego wykształcenia i
wyboru zawodu waszych dzieci?
W jaki sposób każdy z was będzie utrzymywać kontakty ze szkołą?
Czy na szkolne wydarzenia chodzić będziecie razem, czy osobno?
Jak zawiadomicie szkołę o zmienionej sytuacji dzieci?
o w jaki sposób? ___________________________________________
o kto? ____________________________________________________
W jaki sposób będziecie opłacać zakup książek i przyborów szkolnych?
W jaki sposób będziecie podejmować decyzję o udziale dzieci w wycieczkach (także
zagranicznych) i kto będzie za te wycieczki płacił?
Inne ustalenia dotyczące szkoły
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
W jaki sposób podejmowane będą decyzje dotyczące wyboru zajęć pozalekcyjnych
(takich jak: zajęcia sportowe, kółka muzyczne, teatralne, plastyczne, kurs prawa
jazdy i inne)?
Kto będzie pokrywał koszty zajęć pozalekcyjnych?
ZDROWIE
W jaki sposób będzie podejmowana decyzja o wyborze lekarza i sposobu leczenia
w przypadku choroby dzieci?
Kto będzie odpowiedzialny za:rutynowe badania medyczne, dentystyczne, szczepienia _____________________
wszelkie inne terapie i wizyty w przychodni _____________________
inne _____________________
W jaki sposób będziecie zapewniać dzieciom opiekę podczas choroby któregoś z
was?
Inne ustalenia dotyczące zdrowia dzieci
KWESTIE FINANSOWE
Wasze ustalenia mogą też obejmować finansową opiekę nad dziećmi. Jeśli mają spełnić swoje
zadanie, powinniście szczerze rozmawiać o tym, na co was stać i jak podzielicie się kosztami.
Czy któreś z was będzie płaciło alimenty na rzecz dzieci drugiemu rodzicowi?
o kto? _____________________
o w jaki sposób?_____________________
o kiedy? _____________________
o ile? _____________________
Kto będzie płacił za sprzęt sportowy (odzież, obuwie, sprzęt itp.)?
Kto będzie ponosił wydatki takie jak kupno komputera, roweru, instrumentów
muzycznych, zrobienie prawa jazdy?
Jak rozwiążecie kwestię kieszonkowego dla dzieci?
Inne ustalenia dotyczące kwestii finansowych
INNE
Tu wpiszcie ustalenia dotyczące spraw, które nie mieszczą się w pozostałych grupach.
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ MIĘDZY RODZICAMI
Zmiana mieszkania, nowa praca, konieczność przeniesienia dziecka do nowej szkoły, nowi
partnerzy, nowe dzieci... Nie tylko potrzeby dzieci się zmieniają, potrzeby dorosłych także
ulegają zmianom. Mogą pojawić się nowe okoliczności, które wymuszą zmianę wcześniejszych
ustaleń dotyczących dzieci. Musicie się zastanowić, jak będziecie wprowadzać takie zmiany.
Niektórzy rodzice umawiają się, że będą się regularnie spotykać, aby ocenić, jak sprawy się
mają i czy trzeba wprowadzić jakieś zmiany. Inni spotykają się w tym celu tylko wówczas, gdy
pojawia się potrzeba zmiany ustaleń.Kiedy zamierzacie zweryfikować obecny plan i wprowadzić ewentualne zmiany?
W jaki sposób dzieci będą zaangażowane w planowanie zmian?
PODPISY
Powyższe ustalenia zostały powzięte przez nas jako rodziców i omówione z naszymi
dziećmi7. Składamy pod nimi podpisy, by wyrazić swoją gotowość do przestrzegania tych
ustaleń. W obliczu zmian, które będą się pojawiać wraz z upływającym czasem, mamy
nadzieję, że dalsze ustalenia podejmować będziemy w analogiczny sposób, każdorazowo
omawiając je z dziećmi, gdy uznamy to za stosowne.
Potwierdzamy, że zdajemy sobie sprawę, iż oboje pozostajemy rodzicami i jesteśmy wspólnie
odpowiedzialni za byt i rozwój naszych dzieci. Odpowiadamy za codzienną nad nimi opiekę,
kontrolę i dyscyplinę, gdy znajdują się pod naszą bezpośrednią opieką.

Matka __________________ Ojciec __________________
podpis __________________ podpis _________________
data __________________ data __________________


7 Art. 95 § 4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:
''Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni
je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz
uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.''
Komentarze
Deleted_User dnia listopad 21 2012 10:12:14
Zapomniałem o łordowskich lapsusach. Proszę pisać na Pw udostępnię wersje pdf

Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Login lub e-mail

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Aktywne tematy !!!
Zdradziłem wirtualnie
ZDRADA NAJGORSZEGO TYPU
wciąż głupia
Nie śpij, bo Cię okr...
Zdradzona przez czat
To było nieuniknione?
Internet a zdrada......
Nie wiem co o tym ws...
Co dalej robic
Muszę bo się uduszę
po 25 latach ...a je...
Hotelowe wypady żony...
Moja historia
Niczego się nie spod...
Proszę o radę
Najgorszy rok...2019
Pomóżcie mi podjąć d...
42 lata razem, kogoś...
Rozbity na milion ka...
Moja smutna historia
Mąż zdradził i twier...
Zamknięta w klatce
Zdrada internetowa
Warszawa, okolice zd...
Zdrada chlopaka
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

LordLachdanan
16/08 09:56
Marciniks, lap mi zdechł, złap mnie na czacie

Archiwum
Reklamy
Depilacja
Copyright © 2007-2015 www.zdradzeni.info