Regulamin portalu Zdradzeni.Info tekst jednolity z dnia 25.01.2014r.


I. INFORMACJE OGÓLNE dotyczące całego portalu i wszystkich jego elementów, do których mają dostęp użytkownicy.
Zabrania się działań mających znamiona trollingu czy możliwości manipulacji, powodujących w ocenie administracji dezorganizacje forum, w szczególności:

- tworzenie przez użytkownika więcej niż jednego konta

- zmiany nicka bez zgody administracji

- nieuzasadnione kasowanie i powtórne zakładanie konta bez zgody administracji

- udzielanie innym dostępu do konta w celu zabierania głosu w dyskusji

OSOBY ŁAMIĄCE POWYŻSZE USTALENIA POWINNY LICZYĆ SIĘ ZE SKUTECZNĄ REAKCJĄ ADMINISTRACJI ŁĄCZNIE Z ZABLOKOWANIEM DOSTĘPU DO FORUM;

1. Dostęp do zdradzeni.info (ZWANEGO ZA KAŻDYM RAZEM W PRZYPADKU TEGO REGULAMINU PORTALEM) posiadają wszystkie osoby publicznej sieci internet, które zarejestrują się na portalu, każda osoba w dalszej części Regulaminu po zarejestrowaniu, staje się Użytkownikiem portalu.

2. Użytkownicy portalu publikują swoje historie, komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

3. Nick użytkowników nie może być adresem żadnej strony ani zawierać wyrazów powszechnie uważanych za wulgarne.

4. Użytkownicy zanim założą nowy temat, winni są sprawdzić czy taki temat nie istnieje. Wskazane jest zastosowanie funkcji SZUKAJ

5. Zakazuje się pisania (powielania) wielokrotnie w różnych miejscach Portalu tych samych treści na zasadzie powszechnie zwanej "kopiuj-wklej". Należy unikać krótkich wpisów typu: "współczuje"; czy "rozumiem cię";. Uważane jest to za spam i nie jest mile widziane. Należy również unikać postów niewnoszących nic do dyskusji potocznie zwanych offtopem.

6. Użytkownicy winni starać się pisać zrozumiale, zwięźle, wystrzegając się literówek (popełnianie literówek to nie tylko brak umiejętności pisania na klawiaturze, ale również wyraz niedbałości oraz braku szacunku wobec innych użytkowników Portalu.) Niewskazane jest używanie capslocka i bezzasadne formatowanie czcionki. Zakazuje się pisania naprzemiennie wielkich i małych liter (tzw. nowomowa internetowa, poke-pismo).

7. Użytkownicy przed zatwierdzeniem wpisu winni są przeczytać je dokładnie. Na Portalu obowiązuje brak możliwości edytowania swoich wpisów.

8. Użytkownicy powinni wystrzegać się pisania kolejnych myśli umieszczając je jedną pod drugą, mimo, iż na Portalu działa scalanie z automatu. Odpowiadając na pytania różnym osobom, czynimy to w jednym poście, zaznaczając adresata wpisu.

9. Zabrania się w podpisie oraz w postach umieszczać linki referencyjne oraz linki do stron WWW naruszające prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe.

10. Zakazuje się używania zwrotów ogólnie przyjętych jako zwroty wulgarne oraz umieszczania treści erotycznych oraz dyskryminujących ze względu na płeć, narodowość, ze względów etnicznych lub religijnych.

11. Przy publikacji jakichkolwiek treści, tj. materiałów, prac i obrazów należy pamiętać o przestrzeganiu majątkowych praw autorskich, jeśli są zastrzeżone a także, aby nie naruszały dóbr osób trzecich. Poprzez korzystanie z utworów udostępnionych na Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, ani też nie uzyskują licencji do tych utworów.

12. Zabrania się obrażania innych Użytkowników. Wypowiedzi powinny odnosić się do opinii i argumentów, nie bezpośrednio do osób. Niedopuszczalne jest nagabywanie polegające na nękaniu komentarzami w wielu miejscach Portalu innych Użytkowników.

13. Zabrania się upubliczniania treści zawartych w kanałach prywatnych.

14. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są Użytkownicy oraz Administratorzy Portalu.

15. W przypadku złamania regulaminu Administratorzy są uprawnieni do podjęcia działań zaradczych opisanych szczegółowo niżej:

A. Administratorzy portalu czuwają nad zachowaniem merytorycznego przebiegu dyskusji.

B. Wszystkie treści na Portalu a w szczególności zabronione regulaminem oraz kontrowersyjne wypowiedzi mające na celu wywołanie zbędnych scysji podlegają moderacji włączając w to ich usuwanie.

C. Personalne spory, niezwiązane z tematem, będą ucinane wraz z adnotacją Administratora z jednoczesną sugestią, żeby użytkownicy kontynuowali spór na PW lub sami założyli osobny temat w garażu (miejsce na Portalu z zwiększoną autonomią dla Użytkowników). Brak reakcji na pouczenia Administracji w kwestii dyscypliny komentujących, będzie skutkował wyrzucaniem wpisów na śmietnik jak również uprawnione są inne sankcje, dozwolone regulaminem.

D. Ostrzeżenia nadane przez Administrację nie podlegają żadnym procedurom odwoławczym.

E. Administrator nie ma obowiązku tłumaczyć się z zasadności wyboru sankcji.

15. Zakazuje się reklamy for i blogów tematyce ZDRADY w podpisach, avatarach oraz w treści wpisów umieszczanych na Portalu.

16. Maksymalny rozmiar avatara umieszczonego w podpisie nie może przekraczać wymiarów rozmiar pliku: 30Kb, rozmiar grafiki: 100x100 pikseli.

17. W trakcie rejestracji jak również po niej nie ma obowiązku wypełniania wszystkich pól w profilu, należy jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad zawartych w Regulaminie, gdyż dotyczą one również profilu.

18. Hasło do profilu powinno być skomplikowane i trudne do złamania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, np. zapomnienia hasła, zmianę na nowe, wskazane przez Użytkownika. Zmiany dokonuje Administrator.

19. Na portalu obowiązuje zasada nie usuwania wszelkich treści spełniających kryterium zgodności z regulaminem zamieszczonych przez Użytkowników na ich życzenie, podyktowane jest to dbałością o zawartość merytoryczną wątków dyskusyjnych na Portalu. Administracja zastrzega sobie możliwość w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach możliwość moderowania treści zamieszczonych przez Użytkowników po wyrażeniu przez nich woli naniesienia poprawek lub usunięcia treści dla nich szkodliwych. W przypadkach, kiedy Użytkownik życzy sobie usunięcia swoich danych z serwera portalu, (skasowania profilu) usunięte zostaną dane zawarte w w/w tj. adres e mail, dotychczasowy login wszystkie informacje dotyczące miejsca zamieszkania itd., nie podlegają usunięciu wszystkie treści zamieszczone przez Użytkownika zamieszczone w zgodzie z Regulaminem.

20. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Portalu wyrażają zgodę na publikowanie treści oraz tracą prawo do dysponowania tą treścią w ramach portalu.

21. Użytkownicy Portalu publikują swoje komentarze i opinie oraz podają wszelkie informacje wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administracja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Portalu.

22. Nieuprawnione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu.

23. Publikowane treści nie mogą być sprzeczne z prawami wyższego rzędu obowiązującymi w RP- w szczególności wymienionymi w punkcie Ograniczenia Prawne.


II. SHOUTBOX

1. Na shoutboxie obowiązują zasady zapisane w punkcie I.


III. MASOWA KORESPONDENCJA

1. Rejestracja oznacza akceptację wysyłanych okresowo masowych korespondencji.

2. Masowa korespondencja może być rozesłana: okolicznościowo, np. święta, w celach informacyjnych oraz w celach reklamowych.

3. Rezygnacja z otrzymywania korespondencji jest możliwa tylko poprzez skasowanie profilu.


IV. CZAT

1. Na czacie obowiązują zasady zapisane w punkcie I oraz wymienione niżej

2. Kolor czerwony jest zarezerwowany dla Administratorów.

3. Zabrania się floodować tj. używać wielokrotnie tej samej emotki, tego samego słowa, znaku interpunkcyjnego, zdania, neologizmów tworzonych z nudów.

4. Jeśli na czacie występuje sytuacja niezgodna z Regulaminem, a obecny jest Administrator (nick oznaczony tarczą na liście z prawej strony czatu) należy poinformować Administratora o zdarzeniu (np. przez włączenie PW). W przypadku braku Administratora, a wytępienia sytuacji niezgodnej z Regulaminem, zaleca się opuszczenie czatu do chwili pojawienia się Administratora i rozwiązania sytuacji, lub/oraz zawiadomienia przez PW Administratorów.

5. Sankcje w zakresie łamania Regulaminu dotyczące czata opisane są w części I regulaminu.


V. GARAŻ

1. Garaż jest elementem forum o zwiększonej autonomii użytkowników.

2. Administracja ingeruje w treści wypowiedzi użyte w garażu w ograniczonym stopniu, wchodząc do garażu, Użytkownicy ponoszą ryzyko własne.

3. Użytkownicy piszący w garażu kulturą wypowiedzi oraz zasadą współistnienia w sieci sami sobie wystawiają świadectwo. Administracja ufa, że taka autonomia jest skierowana do dorosłych i odpowiedzialnych ludzi.


VI. OGRANICZENIA PRAWNE


Zakazuje się publikować niezgodnych z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, w tym wymienionych poniżej:

Treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny ).

Treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:

namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);

grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);

nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);

propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).

Treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:

lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);

zawierają pomówienia; informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).

Treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:

promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);

przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);

promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);

ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);

zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.).


VII. UWAGI KOŃCOWE


1. W szczególnych przypadkach Administratorzy zastrzegają sobie prawo do nie przestrzegania niektórych punktów regulaminu, bez obowiązku tłumaczenia dokonanych wyborów.

2. Autorami Regulaminu są Administratorzy Portalu a tym samym każdorazowo, kiedy zajdzie taka potrzeba, mają prawo wprowadzana do niego zmian. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie głównej Portalu (button pod nagłówkiem z napisem Regulamin) wraz z informacją o ich dokonaniu. Jednolity tekst Regulaminu wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na łamach Portalu.

3. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza przez nich automatyczną akceptację zmian wprowadzonych w Regulaminie.

4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownicy powinni zaprzestać korzystania z portalu

5. Administrator jest również Użytkownikiem portalu, można zadawać mu pytania w kwestiach dotyczących Portalu na jego łamach oraz w sytuacjach uzasadnionych przez kanały PW.

6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, za informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników, za niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach Portalu oraz za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Portalu, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

7. Portal nie ponosi również odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Portalu, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Internauty i Użytkownika wirusami.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie ograniczenia prawne obowiązujące w Polsce zdefiniowanych w ustawach:

w kodeksie karnym

w kodeksie cywilnym

w ustawach szczególnych: Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawie o ochronie danych osobowych.